معرفی شرکت بازرگانی دوراندیش عرفان

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ دوراﻧﺪﯾﺶ ﻋﺮﻓﺎن از ﺳﺎل 1390 ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  با درك ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻃﻰ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﮐﺎﻻى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﻰ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳت.


ادامه

گستره خدمات دوراندیش عرفان

خدمات پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری

خدمات پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری

خدمات پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری

همواره تعمیر و نگهداری و در سرویس بودن تجهیزات هر مجموعه ای از مهم ترین فعالیت ها می باشد. به دلیل ماهیت عملکردی بیمارستان ها، اهمیت پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری در بیمارستان ها دو چندان می شود.

ادامه
تامین وتجهیز خودرو آمبولانس

تامین وتجهیز خودرو آمبولانس

تامین وتجهیز خودرو آمبولانس

مجموعه عرفان در نظر دارد با استفاده از تجارب موجود و استفاده از برندهای خودروسازی معتبر دنیا و همچنین تجهیزات پزشکی معتبر درون آمبولانس نظیر Ventilator، Portable Suction، Electrocardiography، Pulse Oximeter، Defibrillator و ...

ادامه
تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

این مجموعه همواره تلاش نموده با استفاده از تجارب متخصصین داخل کشور و تولیدکنندگان ملزومات آزمایشگاهی ایرانی، ضمن حمایت از تولید داخلی نسبت به تامین اقلام مورد نیاز آزمایشگاه با بهترین کیفیت اقدام نماید.

ادامه
تجهیزات هتلینگ بیمارستان

تجهیزات هتلینگ بیمارستان

تجهیزات هتلینگ بیمارستان

هتلینگ بیمارستان از حیث مشتری مداری از مهمترین ارکان بازاریابی و جلب رضایت میهمانان می باشد. هتلینگ بیمارستان شناسه هر بیمارستان است. بیماران از کیفیت وسایل و لوازم اتاق عمل اطلاعاتی ندارند . لذا برای بیماران و همراهان آنها تنها لوازم و وسایل اتاقشان و نظافت و خدمات جانبی حائز اهمیت می باشد

ادامه
کالاهای اساسی

کالاهای اساسی

کالاهای اساسی

تجربه طولانی و بزرگ نيروهاي متخصص مجموعه عرفان و خدمت رسانی به بیمارستان ها متعدد و به نام تهران در زمینه تولید، خريد، حمل و توزيع كالاهای اساسي نشان از رشد فزاينده اين حوزه در مجموعه فعاليت‌های این شركت دارد.

ادامه
تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

مجموعه عرفان با تکیه بر تجارب ارزنده قبلی در زمینه تجهیز بیمارستان های بزرگ  و معتبر، نسبت به تأمين تجهيزات روز دنیا با تکنولوژی بالا نظیر دستگاه های راديولوژي، ماموگرافي، شتابدهنده، سی تی اسکن و ... از برندهای معتبر جهانی و صاحب نام نظیر Varian ,Karl Storz, Philips ,Siemens, Shimadzu و ...

ادامه

مقالات و خبرها

همکاران ما